Garanti BBVA Factoring

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme

Değerli müşterilerimiz,

Özel hayatınızın gizliliğine saygı duyuyor ve önem veriyoruz.

Bu nedenle, temel hak ve özgürlüklerinizi korumak amacıyla yürürlükte olan kanun* kapsamındaki kişisel verilerinizin kullanımı ve korunması ile ilgili haklarınız hakkında sizi bilgilendirmek istiyoruz.

Genel Kanun Kapsamı

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda Garanti Faktoring A.Ş. olarak “Veri Sorumlusu” sıfatıyla anılıyoruz. Kanun kapsamında, "Veri İşleme", kişisel verileri tamamen veya kısmen, otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olması koşuluyla otomatik olmayan yollarla elde etmemiz, kaydetmemiz, saklamamız, güncellememiz, sınıflandırmamız, mevzuatın izin verdiği üçüncü kişilerle paylaşmamız veya onlara devretmemiz gibi, veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade ediyor.

 

Kişisel Verilerin İşlenmesi İçin Hukuki Sebepler

Şirketimizden talep edeceğiniz ürün ve hizmetler nedeni ile kuracağımız ilişki kapsamında; kişisel verilerinizi Kanun’un 5.maddesinde yer alan hukuki sebeplerle işliyoruz:

  • 5/2 (a) maddesinde düzenlenen kanunlarda açıkça öngörülmesi,
  • 5/2 (c) maddesinde düzenlenen Şirketimizle imzaladığınız sözleşme veya bu sözleşmenin yerine getirilmesiyle doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
  • 5/2 (ç) maddesinde düzenlenen Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
  • 5/2 (e) maddesinde düzenlenen bir hakkın oluşması, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
  • 5/2 (f) maddesinde düzenlenen sizlerin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,
  • Özel nitelikli kişisel verileriniz için ise; Kanun’un 6/2 maddesine göre açık rızanızın bulunması.
Kişisel Verilerinizi Neden ve Ne İçin Kullanıyoruz? Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları**

6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında sizlere sunabileceğimiz her türlü ürün ve hizmetlerde kullanmak,

Yaptığınız işlemlerde bilgilerinizi tespit edebilmek için kimlik, adres ve gerekli diğer bilgilerinizi kaydetmek,

Sizinle paylaşmamız gereken önemli bilgileri iletişim bilgileriniz üzerinden iletmek,

Kağıt üzerinde, sözlü veya elektronik ortamlarda işlemlerinizi tamamlayabilmeniz için gerekli tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,

BDDK, TCMB, MASAK, GİB, SPK ve TBB Risk Merkezi gibi bilgi verme yükümlülüğümüz olan kamu kurumlarınca istenilen bilgileri saklamak, raporlamak ve bu kurumları bilgilendirmek,

İzniniz olması durumunda, mevzuat kapsamında yer alan ve Şirketimize müşteri olma amacınız dışında kalan ürün ile hizmetlerimizin sunulmasında kullanmak, size özel ürün/hizmet/teklif faaliyetlerini planlamak ve hayata geçirmek, ürün, hizmet, çalışma modeli teklifleri gerçekleştirmek, profilleme, segmentasyon, Şirket içi hedef yaratma, skorlama, risk analizi, müşteri ilişkileri yönetimi, Şirket içi performans takibi ile analiz çalışmalarında kullanma, istatistiki çalışmalar, Şirket hizmet sunma modellerinin dizaynını gerçekleştirme, pazar araştırması,

İşyeri güvenlik uygulamaları nedeniyle şube ve genel müdürlük binalarımızda kamera görüntülerini kaydetmek,

Kurumsal sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim, stratejik planlama ve bilgi güvenliği süreçlerimizi planlamak, denetlemek ve hayata geçirmek,

İdari, hukuki yükümlüklerimizi ve sizinle imzaladığımız sözleşmelerimizin gereğini yerine getirmektir.

Kişisel Verilerinizi Kimlerle ve Hangi Amaçlarla Paylaşıyoruz?

Eğer gerekirse kişisel verilerinizi yalnızca Kanun'da izin verilen kişi ve kuruluşlarla paylaşıyoruz. Bu kişi ve kuruluşlar şu şekilde sıralanıyor: 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu, Bankacılık Kanunu ve mevzuatta izin verilen kişiler, kuruluşlar, finansal kuruluş olarak sayılan kurumlar ve diğer üçüncü kişiler, yapılması gereken yasal raporlamalar nedeni ile BDDK, SPK, TCMB, MASAK, GİB, TBB Risk Merkezi gibi kamu tüzel kişileri, ana hissedarımız T.Garanti Bankası A.Ş. ile onun ana hissedarı ile yurtiçi ve yurtdışı iştirakleri ve faaliyetlerimizi yürütmek için hizmet aldığımız veya iş birliği yaptığımız program ortağı kişi, kurum, kuruluşlar ve yurt içi veya yurt dışı bankalardır.

Kişisel Verilerinize Nerelerden Ulaşabiliriz?

Kişisel verileriniz Genel Müdürlük, Şubeler ve mobil uygulama gibi kanallar, ayrıca kamu kurum ve kuruluşları aracılığı ile paylaşılan sistem entegrasyonları (Kimlik Paylaşım Sistemi gibi) aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamlarda toplanabilir.

Kanun Kapsamındaki Haklarınız Nelerdir?

Dilediğiniz zaman Şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin;

İşlenip işlenmediğini, işlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığı öğrenebilir ve işlenmiş ise bu konuda bilgi isteyebilir,

Kanun'a uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında bilgilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir,

Bilgilerinizin eksik ya da hatalı işlendiğini düşünüyorsanız düzeltilmesini isteyebilir,

Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde bilgilerinizin silinmesini ya da yok edilmesini talep edebilir,

Bilgilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere (c) ve (d) bentlerinde belirtilen taleplerinizin bildirilmesini ve aynı işlemleri gerçekleştirmelerini isteyebilir,

Bilgilerinizin, otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir veya kanuna aykırı olarak kaydedildiğini veya kullanıldığını düşünüyorsanız ve bu sebeple zarara uğramışsanız zararın giderilmesini isteyebilirsiniz.

Bu amaçlarla yaptığınız başvurunun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifedeki ücret tutarını ödemeniz gerekebilir. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.

Kanun kapsamındaki haklarınızdan yararlanmak için başvurularınızı yazılı olarak Noter kanalıyla Çamçeşme Mah. Tersane Cad. No: 15 Pendik/İstanbul adresimize, garantifaktoring@hs03.kep.tr kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimize güvenli elektronik imzalı olarak, gfkisiselverilerinkorunmasikanunudestek@garantibbvafactoring.com.tr e-posta adresimize iletebilir, ayrıntılı bilgi almak için Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun internet sayfasını ( https://www.kvkk.gov.tr/) ziyaret edebilirsiniz.

İyi günler dileriz.

*6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK")

Kişisel veri envanter çalışmasında herhangi bir değişiklik olduğunda, Şirketimiz bu bilgilendirmeyi güncelleyecektir. **